Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai

Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn.

If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.
Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa.

___Eleanor Roosevelt___

Life is what happens while you are busy making other plans.
Cuộc sống là điều xảy ra trong khi bạn còn đang bận lên những kế hoạch khác.

___John Lennon___


Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

___John Lennon___

Some people die at 25 and aren’t buried until 75.
Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn.

___Benjamin Franklin___

Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

___Benjamin Franklin___

There is no more fatal blunderer than he who consumes the greater part of his life getting his living.
Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.

___Henry David Thoreau___

Life should not be estimated exclusively by the standard of dollars and cents.
Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

___Charles Goodyear___

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. Let us live so that when we come to die even the undertaker will be sorry. Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả người làm tang lễ cũng thấy tiếc thương. Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.

___Mark Twain___

Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.
Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

___Albert Schweitzer___

The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away.
Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.

___William Cowper___

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *