Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn

Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.
41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.

对人恭敬,就是在庄严你自己。

42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.

拥有一颗无私的爱心,便拥有了一切。

43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

来是偶然的,走是必然的。所以你必须,随缘不变,不变随缘。

44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.

慈悲是你最好的武器。

45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.

只要面对现实,你才能超越现实。

46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.

良心是每一个人最公正的审判官,你骗得了别人,却永远骗不了你自己的良心。

47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.

不懂得自爱的人,是没有能力去爱别人的。

48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?

有时候我们要冷静问问自已,我们在追求什么?我们活着为了什么?

49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.

不要因为小小的争执,远离了你至亲的好友,也不要因为小小的怨恨,忘记了别人的大恩。

50. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.

感谢上苍我所拥有的,感谢上苍我所没有的。

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *