Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

The roses of love glad the garden of life.
Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.

___Lord Byron___

May you live as long as you wish and love as long as you live.
Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.

___Robert A Heinlein___

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.
Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

___Helen Keller___

The measure of life is not its duration, but its donation.
Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.

___Peter Marshall___

You come into the world with nothing, and the purpose of your life is to make something out of nothing.
Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.

___Henry Louis Mencken___

It is not length of life, but depth of life.
Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

___Ralph Waldo Emerson___

The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

___John Adams___

To live lightheartedly but not recklessly; to be gay without being boisterous; to be courageous without being bold; to show trust and cheerful resignation without fatalism – this is the art of living.
Sống vô tư nhưng không khinh suất; vui tươi nhưng không ầm ĩ; can đảm nhưng không liều lĩnh; tin tưởng và vui vẻ cam chịu nhưng không theo thuyết định mệnh – đó là nghệ thuật sống.
___La Fontaine___

We are born crying, live complaining, and die disappointed.
Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.

___Thomas Fuller___

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *